Ghid Inchiriere Imobile: Model Contract si Sfaturi cu Evo Imobiliare.ro

Ghid Inchiriere Imobile: Model Contract si Sfaturi cu Evo Imobiliare.ro

Ghid Inchiriere Imobile: Model Contract si Sfaturi cu Evo Imobiliare.ro

Ghid Complet pentru Închirierea Proprietăților Imobiliare: Sfaturi și Model de Contract


Bine ați venit pe blogul Evo Imobiliare.ro, locul unde experiența întâlnește inovația în domeniul imobiliarelor.

În lumea închirierilor, fie că sunteți proprietar sau chiriaș, este esențial să înțelegeți procesul și să aveți la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a lua cele mai bune decizii. În acest articol, am pregătit un material detaliat care include un model exemplu de contract de închiriere, alături de sfaturi esenţiale pentru a naviga cu succes prin piaţa imobiliară de apartamente, case, spaţii comerciale şi birouri, pentru a vă asigura că procesul de închiriere decurge fără probleme. 

Sfaturi pentru Proprietari și Chiriași
Pentru Proprietari:
Cunoașteți piața: Înainte de a stabili prețul de închiriere, este vital să analizați piața locală. Prețul corect vă poate asigura că proprietatea nu va rămâne neocupată pentru mult timp.
Verificați potențialii chiriași: Un control atent al antecedentelor chiriașilor vă poate salva de multe probleme pe termen lung. Verificați referințele, istoricul de închiriere și stabilitatea financiară.
Mentenanța proprietății: Asigurați-vă că proprietatea este într-o stare excelentă. O proprietate bine întreținută atrage chiriași de calitate și reduce timpul de inactivitate între închirieri.

Pentru Chiriași:
Inspectați proprietatea: Înainte de a semna contractul, asigurați-vă că inspectați proprietatea și notați orice defect. Acest lucru vă poate proteja la sfârșitul contractului de închiriere.
Citesteți contractul cu atenție: Asigurați-vă că înțelegeți toate clauzele contractuale înainte de a semna. Dacă aveți îndoieli, consultați un specialist.
Negociați termenii: Nu ezitați să negociați termenii contractului de închiriere. Fie că este vorba despre preț, durata închirierii sau condiții specifice, comunicarea deschisă poate duce la un acord satisfăcător pentru ambele părți.

Model de Contract de Închiriere
Pentru a vă ușura procesul de închiriere, vă oferim un model de contract de închiriere care acoperă toate aspectele esențiale, de la durata contractului, suma chiriei, obligațiile părților, până la condițiile de reziliere și prelungire a contractului. Acest document este conceput pentru a asigura transparența și înțelegerea clară între proprietar și chiriaș.

Nota: Acest model de contract este oferit doar ca un exemplu și ar trebui adaptat la cerințele specifice ale fiecărei tranzacții. Este recomandat să consultați un avocat specializat în drept imobiliar pentru a vă asigura că toate aspectele legale sunt corect abordate.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. 1

Încheiat astăzi ________

Între subsemnaţii:

Nume - Prenume Proprietar____________ domiciliat(ă) în __________________________, identificat cu _______,nr. _________ eliberat de __________________ la data de __________________CNP_____________, în calitate de proprietar al imobilului situat la adresa: __________________ JUD. IAȘI, MUN. IAȘI.

și

Nume - Prenume Chiriaș____________ domiciliat(ă) în __________________________, identificat cu _______,nr. _________ eliberat de __________________ la data de __________________CNP_____________, denumit în continuare chiriaș / beneficiar

Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul situat la adresa: __________________________ JUD. IAȘI, MUN. IAȘI. compus din ______ camere plus dependinţe, mobilat conform imaginilor atașate prezentului contract.

1. Termenul de închiriere: este de la data de ______ până la data de ______ cu posibilitate de prelungire prin acordul ambelor părţi.

2.Chiria lunară este de ______ Plata se face în numerar/prin virament bancar, până la data de ______ a lunii pentru luna în curs.

3. Părţile au convenit astfel: chiriaşul să plătească proprietarului suma de ______ cu titlul de garanţie pentru plata chiriei și a cheltuielilor ce cad în sarcina chiriaşului şi care privesc imobilul ce face obiectul prezentului contract.

Proprietarul se obligă ca la încetarea raporturilor dintre părţi, raporturi ce rezultă sau sunt consecinţa prezentului contract de închiriere, să restituie chiriaşului această sumă de bani, doar după ce se face dovada achitării cheltuielilor, utilitățile consumate de chiriaș pe perioada contractuală.

4. Momentul încheierii contractului

În momentul încheierii contractului s-a plătit de către chiriaş suma de ______reprezentând GARANȚIA + CHIRIA AFERENTĂ PERIOADEI _____________________

5. Încetarea contractului se face :

- la împlinirea termenului prevăzut la art. 1,

- prin acordul ambelor părţi înainte de termen,

- prin denunțare unilaterală cu un preaviz de 30 zile calendaristice,

- prin reziliere în caz de nerespectare a clauzelor contractuale, fără alte formalități și fără trecerea

vreunui termen.

6. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI:

- chiriaşul se obligă să folosească bunul închiriat conform destinaţiei sale, să nu tulbure liniştea proprietăţilor vecine prin folosinţa sa,

- va preda imobilul la finalul perioadei de locaţiune în condiţiile iniţiale preluării lui,

- să nu subînchirieze imobilul,

- să plătească la termen/scadență cheltuielile de folosinţa a imobilului (apă, gaz, electricitate, internet etc),

- să respecte normele de prevenire a incendiilor şi să întreţină bunurile în folosinţă exclusive (instalaţii de apă, gaz metan, mobilier),

- să păstreze curăţenia şi să respecte normele de igienă în interiorul imobilului,

- să restituie imobilul la data expirării contractului sau la încetarea acestuia înainte de termen în condiţiile prezentului contract,

- să despăgubească proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau bunurilor din interiorul acestuia din folosinţa sa,

- să nu schimbe destinaţia imobilului.

- să nu aducă sau să crească animale de companie in imobil.

- să anunțe și să obțină acordul de la proprietar, în cazul în care vor locui mai mult de 2 persoane.

- să nu aducă modificări fără acordul proprietarului.

- Să permita accesul proprietarului în imobil, o dată pe lună doar în prezența sa. Excepție de la regulă o face în situații de urgentă, sau dacă chiriașul nu poate fi contactat timp de 5 zile consecutive.

7. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI:

- proprietarul se obligă să predea imobilul la data stabilită în contract în stare de folosinţă,

- proprietarul se obligă să asigure locatorului imobilul potrivit destinaţiei pentru care a fost închiriat,

- să nu intre în imobil fără să anunțe chiriașul cu minim 2 zile înainte, și nu în lipsa acestuia.Excepție de la regulă o face în situații de urgentă, sau dacă chiriașul nu poate fi contactat timp de 5 zile consecutive.

-să anunțe chiriașul cu minim 30 de zile înainte, dacă se decide vănzarea imobilului mai sus menționat.

8.Predarea imobilului către chiriaş se va face cel mai târziu la data de ______.

9.Prezentul contract conţine 2 pagini, și imagini din momentul de predare primire şi s-a încheiat în două exemplare, astăzi, fiecare parte intrând în posesia unui exemplar din contract si proces verbal de predare primire.

10.Prezentul contract constituie titlu executoriu.

11.La predarea imobilului, aparatele de măsură aveau următoarele indexuri:

Index contor apă caldă ________________________

Index contor apă rece ________________________

Index energie electrică ________________________

Index gaze naturale___________________________

La data închirierii la asociaţia de proprietari era de plată suma de _______________________

 

Alte clauze _________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                   Nume - Prenume & Semnătură  PROPRIETAR                                             Nume - Prenume & Semnătură CHIRIAŞ

 

Articol redactat la data de 15.03.2024

Ne puteti contacta pe